موضوعات وبسایت : سلامت

ماده 23 قانون اعسار

نویسنده : سمانه KZ | زمان انتشار : 28 اردیبهشت 1398 ساعت 13:07

الف - قانون اعسار

ماده 1- معسر كسى است كه بواسطه عدم كفايت دارائى يا عدم دسترسى به مال خود قادر به تأديه مخارج محاكمه يا ديون خود نباشد.
مواد 2 تا 19 ملغى شده.
ماده 20- مرجع رسيدگى به دعواى اعسار در مورد محكوم‏به محكمه‏اى است كه بدايتاً به‏دعوى اصلى رسيدگى كرده‏است. دعوى اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد در محكمه محل اقامت مدعى اعسار اقامه خواهد شد.
ماده 21- دعوى اعسار در مورد محكوم‏به به طرفيت محكوم له دعوى اصلى و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدله اقامه خواهد شد.
ماده 22- در رسيدگى به دعوى اعسار در مورد محكوم‏به هرگاه محكوم‏عليه براى معافيت موقتى از پرداخت مخارج عدليه نيز ادعاى اعسار كند موقتاً بدون رسيدگى مخصوص از مخارج مربوطه به دعوى اعسار معاف است.
ماده 23- مدعى اعسار بايد شهادت كتبى لااقل چهار نفر از اشخاصى كه از وضع معيشت و زندگانى او مطلع باشند به عرضحال خود ضميمه نمايد.در شهادت نامه مذكور بايد اسم و شغل و و سائل گذران مدعى اعسار و عدم تمكن او براى پرداخت محكوم‏به يا دين تعيين مبلغ آن تصريح شود.
ماده 24- مقررات مواد 8 و9 و قسمت اول از ماده 10 و ماده 11 و ماده 12 (جز اخطار به مدعى‏العموم) در مورد اعسار نسبت به محكوم‏به يا دين نيز رعايت خواهد شد.
ماده 25- در صورت غيبت مدعى اعسار در جلسه محاكمه يا عدم تعقيب او تقاضاى مدعى‏عليه براى رسيدگى به دعوى مزبور كافى است.
ماده 26- حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم‏به قابل استيناف و تميز است.
ماده 27- در مورد عرضحال اعسار به طريق ذيل رفتار مى‏شود: (بند 1 و شقوق الف و ب آن مربوط به رد اعسار از هزينه دادرسى بوده كه به ماده 707 قانون آئين‏دادرسى مدنى مراجعه شود).
2- در صورتى كه ادعاى اعسار در مورد محكوم‏به باشد محكمه در ضمن حكم رد اعسارمدعى را به پرداخت وجوه ذيل محكوم مى‏نمايد:
الف - مخارج محاكمه اعسار معادل دو برابر مخارج معمولى.
ب - حق‏الوكاله وكيل از بابت محاكمه اعسار به شرح مذكور در قسمت (ب) فقره اول همين ماده.
ماده 28- مفاد ماده 27 در مورد رد اعسار در مقابل اوراق اجرائيه ثبت اسناد نيز لازم الرعايه است.
ماده 29- اگر پس از صدور حكم اعسار معمول شود كه مدعى اعسار بر خلاف واقع خود را معسر قلمداد كرده به حبس تأديبى از يك ماه تا شش ماه محكوم خواهد شد.
ماده 30- اگر پس از قبول اعسار ثابت شود كه شهود قضيه عامداً شهادت دروغ كتبى يا شفاهى داده به مجازات مذكور در قسمت اخير ماده 218 قانون مجازات عمومى محكوم خواهند شد.
ماده 31- هرگاه معمول شود پس از صدور حكم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حكم اعسار استفاده كرده‏است به تقاضاى محكوم له يا متعهدله جزائاً تعقيب و به حبس تأديبى تا دو ماه محكوم خواهد شد.
ماده 32- هركس كه به نحوى از انحاء براى معسر قلمداد كردن كسى كه معسر نيست با او توانى كرده و يا برخلاف حقيقت خود را طلبكار معسر قلمداد و در اين موضوع با معسر تبانى كند شريك جرم مذكور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
ماده 33- (به ماده 708 قانون آئين‏دادرسى مدنى و به قانون اجراى احكام مدنى مواد 34 و 35 مراجعه شود).
ماده 34- در هر موقع كه معسر به تأديه تمام يا قسمتى از بدهى خود متمكن گردد ملزم به‏تأديه آن است نسبت به ورقه اجرائيه كه بر عليه معسر صادر شده مرور زمان از تاريخ تمكن جارى مى‏شود و مدت آن ده سال است.
ماده 35- اگر كسى كه معافيت از مخارج محاكمه را تحصيل كرده است در دعواى اصلى خود محكوم، به بى حقى گردد محكوم له نيز از پرداخت بقيه مخارج محاكمه كه به محكوميت معسر منتهى شده معاف خواهد بود.
ماده 36- در كليه اختيارات و حقوق مالى مدعى اعسار كه استفاده از آن مؤثر در تأديه ديون او باشد طلبكاران او قائم مقام قانونى مدعى اعسار بوده و حق دارند به جاى او از اختيارات و حقوق مزبور استفاده كنند.
ماده 37- اشخاصى كه دارائى نداشته يا دارائى آنها كافى براى تأديه تمام بدهى نباشد ولى يا عايدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام يا قسمتى از بدهى خود را بپردازند محكمه (در مورد محكوم‏به) و اداره ثبت (در مورد اوراق‏لازم‏الاجراء) با در نظر گرفتن مبلغ بدهى و عايدات بدهكار و معيشت ضرورى او ميزان و مدت وعده اقساطى را كه بايد داده شود تعيين خواهد كرد.

ماده 38- كسى كه طلب خود را به غير مديون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مديون سابق خود دريافت كرده و يا به ديگرى انتقال دهد كلاهبردارى محسوب مى‏شود.هرگاه مديون بدهى خود را بعد از انتقال به داين سابق تأديه نمايد منتقل اليه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر اينكه ثابت نمايد كه قبل از تأديه دين انتقال را به اطلاع مديون رسانيده و يا اينكه مديون به وسيله ديگرى از انتقال مستحضر بوده‏است.
ماده 39- از تاريخ اجراء اين قانون ديگر دعوائى به عنوان دعوى افلاس پذيرفته نخواهد شد و نسبت به دعوى افلاس كه قبل از تاريخ اجراى اين قانون اقامه شده بر طبق نظامنامه‏مخصوص كه وزارت عدليه تنظيم خواهد نمود اقدام مى‏شود.
ماده 40- قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 نسخ و مواد 624 و 625 و 626 و 798 و 799 و 800 و 801 و 802 و 803 و 704 قانون اصول محاكماتى كه به موجب قانون مزبور نسخ شده به حال منسوخى باقى مى‏ماند و اين قانون از تاريخ تصويب به موقع اجراء گذارده مى‏شود.

+

نوشته شده در دوشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ ساعت توسط تیــموری  | 

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر