موضوعات وبسایت : سلامت

نمونه دادخواست مهریه و اعسار

نمونه دادخواست مهریه و اعسار

نویسنده : مینا علی زاده | زمان انتشار : 30 آبان 1400 ساعت 23:24

جهت درج تبلیغات با قیمت مناسب در این سایت میتوانید به آی دی تلگرام زیر پیام دهید

@AlirezaSepandدر این پست یک مطلب با عنوان نمونه دادخواست مهریه و اعسار را مطالعه خواهید کرد.

نمونه دادخواست مهریه

مهریه یکی از ملاک هایی است که در قانون برای پشتیبانی از حقوق زن قرار گرفته است که بدین ترتیب زن می تواند نسبت به باز پس گیری حق خود که همان مهریه است اقدام کند.

برای مطالبه مهریه می بایست نمونه دادخواست مهریه به دادگاه محل سکونت یکی از طرفین ارائه شود تا نسبت به بررسی آن اقدام شود. به طور معمول افراد در موقعیت های گوناگونی اقدام به ارائه دادخواست و طلب مهریه می کنند که انواع این دادخواست ها در ادامه آورده شده است.

در نوشتن دادخواست مهریه رعایت برخی نکات جزئی و اصلی بسیار قابل توجه و مهم است. از این رو ادبیات و نوشتن دادخواست مهریه اهمیتی دو چندان می یابد. برای ارائه دادخواست مهریه می توانید از نمونه های زیر کمک بگیرید و یا در صورتی که مورد شما جزئیات و نکات بیشتری را در برمی گیرد با مراجعه به وکیل مهریه از وی برای نگارش آن کمک بگیرید.

نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید

صدورقرار تامين مهريه وتوقيف اموال خوانده به ميزان مهريه (نمونه دادخواست مهریه)

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار مي رساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره………… تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره…….. درتاريخ ……….. به عقد نکاح رسمي وقانوني خوانده در آمدم که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلاي بهار آزادي(مبلغ………..ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين و توافق گرديد. باعنايت به اينکه تاکنون اقدامي درجهت پرداخت آن ننموده است فلذا درخواست صدور قرار تامين بموجه ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني و همچنين ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقيف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهاي مهريه مورد استدعاست.

باتشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مطالبه مهريه وتامين خواسته (نمونه دادخواست مهریه)
تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز وبدواصدور قرار تامين خواسته از اموال خوانده با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار ميرساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره………… تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره…….. درتاريخ ……….. به عقد نکاح رسمي وقانوني خوانده در آمدم.که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلاي بهار آزادي (مبلغ………..ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين و توافق گرديد.باعنايت به اينکه تاکنون اقدامي درجهت پرداخت آن ننموده است.

فلذا درخواست صدور قرار تامين بموجب ماده ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني وهمچنين ماده ۱۱۷ همان قانون جهت توقيف اموال قبل از ابلاغ از اموال خوانده معادل بهاي مهريه و همچنين اتخاذ تصميم شايسته به صدور حکم بايسته دائر به وصول مهريه به اينجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزي) با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل مورد استدعاست. (دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مهريه
تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

باسلام، احتراما به استحضار ميرساند اينجانب به دلالت سند نکاحيه شماره………… تنظيمي در دفتررسمي ازدواج شماره…….. درتاريخ ……….. به عقد نکاح رسمي وقانوني خوانده در آمدم، که وفق مفاد مندرج در عقدنامه تعداد ………سکه طلاي بهار آزادي(مبلغ………..ريال) به عنوان مهريه بر ذمه خوانده تعيين و توافق گرديد.باعنايت به اينکه تاکنون اقدامي درجهت پرداخت آن ننموده است.

فلذا درخواست اتخاذ تصميم شايسته به صدور حکم بايسته دائر به وصول مهريه به اينجانب به نرخ روز (بر اساس شاخص بانک مرکزي) با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي و حق الوکاله وکيل مورد استدعاست.

با تشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مهريه  (۲)
تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

اينجانب به استناد كپي مصدق عقدنامه شماره مورخ ……… باخوانده عقدازدواج دائمي در دفترخانه “شماره ونام شهرستان” منعقد كرده ايم. نظر به اينكه مهريه مقرر در عقدنامة مذكور به ميزان ريال كلاً بر ذمه زوج و عندالمطالبه مي باشد فلذا مستنداً به مواد ۱۰۸۲ قانون مدني و تبصره الحاقي ۲۹/۴/۷۶ آيين نامه اجرايي به ماده مذكور و ماده ۱۹۸ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني صدور حكم به محكوميت خوانده به پرداخت مهريه مذكور در عقدنامه به ميزان / ريال وفق تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تاديه و جميع خسارات و هزينه دادرسي درحق اينجانب مورد استدعاست.

با تشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مهريه به قیمت روز
تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً اينجانب در تاریخ … به موجب عقدنامه ي شماره ي … به عقد دائم خوانده درآمدم. با عنایت به این که مهریه ي اینجانب مبلغ … ريال تعیین گردیده است، نظر به حدوث نزدیکی فی مابین و تغییر شاخص قیمت سالانه نسبت به زمان اجرای عقد مستند به تبصره ي الحاقی به ماده ي ۱۰۸۲ قانون مدني و بند ب از ماده ي ۱۰۸ و مادهي ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ریال با لحاظ تغییر شاخص قیمت سالانه، خسارات دادرسی و در ضمن با عنايت به احتمال نقل و انتقال اموال از سوي خوانده مستند به بند ب از مادهي ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني صدور قرار تأمین خواسته مورد استدعا است.

با تشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مطالبه سکه بهار آزادی به عنوان مهریه 
تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز بااحتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً با عنایت به این که به موجب عقدنامهي شمارهي … در تاریخ … به عقد دائم خوانده درآمدهام و با توجه به این که مهریهي اینجانب مقدار … سکه بهار آزادی تعیین شده است و خوانده تاكنون از تأدیه آن خودداری ورزیده است مستند به ماده ي ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ي ۱۹۸و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به تأدیه تعداد… سکه بهار آزادی و خسارت دادرسی را استدعا دارم.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مطالبه مهريه به همراه اعسار از هزینه دادرسی
تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل.

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً به استحضار عالی میرسانم اینجانب به موجب عقدنامه ي رسمی شماره ي …. به زوجیت خوانده درآمدم. مبلغ … ريال به عنوان مهریه ام قرار داده شده است. نظر به این که بین اینجانب و خوانده نزدیکی واقع شده است و از تاریخ وقوع عقد تاکنون تغيير شاخص قیمت سالانه رخ داده است و خوانده از پرداخت مهریه ام استنکاف ورزیده است مستند به تبصره ي الحاقی به مادهي ۱۰۸۲ قانون مدنی و ماده ي ۱۹۸ قانون دادرسی مدنی صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ … ريال بابت مهریه با محاسبه ي آن به قیمت روز بر اساس شاخص اعلامی بانک مركزی مورد استدعا است. در ضمن نظر به ناتوانی اینجانب از پرداخت هزینه ي دادرسی مستند به ماده ي ۵۰۴ قانون آیین دادرسی مدنی صدور حکم بر اعسار اینجانب از پرداخت هزينه ي دادرسی دعوای مطروحه را خواستارم.

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی 
تقاضاي محکوميت خوانده به پرداخت مبلغ……. ريال ( تعداد…….سکه تمام بهار آزادي مقوم به مبلغ……..ريال ) به عنوان مهريه به نرخ روز با احتساب کليه خسارات قانوني اعم از هزينه دادرسي وحق الوکاله وکيل

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً با توجه به این که اینجانب و خوانده به موجب عقدنامه ي شماره ي … در تاریخ … با یکدیگر به عقد دائم ازدواج کردیم اما به علت مشکلات و اختلافات حادث در تاریخ … به موجب طلاقنامه ي شماره ي … خوانده را طلاق داده م و نظر به این که در عقدنامه ي مذکور مهریه ي خوانده مقدار … تعداد … سکه بهار آزادی، و یا مبلغ … ريال وجه نقد قرار داده شده بود و اینجانب در تاریخ … به موجب رسید عادی مورخ … ، گواهی گواهان … ، سند رسمی شماره ي … ، تمامی مهریه را به ایشان پرداخت، تأدیه کرده ام و قبل از وقوع نزدیکی وی را طلاق داده ام در حالی که ایشان به موجب ماده ي ۱۰۹۲ قانون مدنی تنها مستحق دریافت نصف مهریه بوده است لذا مستند به ماده ي مرقوم و ماده ي ۲۶۵ قانون استنادی صدور حکم بر محکومیت خوانده به بازپرداخت مبلغ … ريال، تأدیه ي مقدار … سکه بهار آزادی را كه بدون استحقاق دريافت داشته است، خواستارم.

با تشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست مطالبه نصف مهر مازاد پرداختی ( نمونه دادخواست مهریه)
صدور حكم مبنی بر الزام زوج به پرداخت نیمی از مهریه به میزان …………. ریال به استناد به حق حبس و و بهای آن مطالبه هزینه دادرسی

رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

احتراماً؛ به استحضار میرساند اینجانب ………….. طبق سند ازدواج شماره …………….. مورخ ………….. تنظیمی در دفتر ازدواج شماره …………….. شهرستان …………… با مهریه معادل …………… به عقد دایم آقای ………….. (خوانده) در آمدهام با این حال علیرغم گذشت مدت ………….. ماه به استناد ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی و استفاده از حق حبس، از حضور در اقامتگاه زوج خودداری كرده و تمكین خود را مشروط به تأدیه نیمی از مهریه از جانب زوج نمودهام. اكنون از آن مقام عالی، تقاضای صدور حكم مبنی بر الزام خوانده به پرداخت مهریه را دارد.(دادخواست مهریه)

با تشکر

امضاء خواهان


نمونه دادخواست پرداخت اقساطي مهريه 
رياست محترم دادگاه عمومي شهرستان …………

با توجه به اين كه اينجانب به موجب دادنامه ی شمارهی ……. صادرشده از آن دادگاه به پرداخت …… ريال وجه نقد بابت مهريه در حق خوانده محترم محكوم شده ام، نظر به اين كه اينجانب كارمند اداره …..، كارگر شركت ……، هستم و درآمد ماهانه من مبلغ …… ريال است؛ لذا توان پرداخت محكوم به را به صورت يكجا ندارم؛ لذا صدور حكم بر پذيرش اعسار اينجانب از پرداخت دفعي محكوم به و صدور حكم مبني بر پرداخت مهريه به صورت اقساط را درخواست ميكنم.

با تشکر

امضاء خواهان


نمونه درخواست صدور قرار تامین خواسته قبل از تقدیم دادخواست مهریه
احتراماً با عنايت به اين كه به موجب عقدنامه شماره ….. صادره در دفتر خانه شماره ………… شهرستان ……………. در تاريخ ………… به عقد دائم خوانده درآمده ام و با توجه به اين كه مهريه اينجانب مقدار ….. سكه بهار آزادي تعيين شده است و خوانده تاكنون از تأديه آن خودداري ورزيده است و با توجه به اين كه خوانده قصد دارد براي فرار از پرداخت بدهي خود به اينجانب مبادرت به انتقال اموال و دارايي خود نمايد مستند به ماده ي ۱۰۸ قانون آيين دادرسي مدني صدور قرار تأمين مهريه را استدعا دارم. نظر به اين كه مهريه در معرض تضييع است اجراي قرار تأمين خواسته قبل از ابلاغ آن را مستند به ماده ۱۱۷ قانون استنادي درخواست مي نمايم. دادخواست درخصوص مطالبه مهر متعاقباً تقديم خواهد شد.

با تشکر

امضاء خواهان


نیاز به گرفتن مشاوره از یک وکیل مجرب دارید؟ برای مشاوره با ما تماس بگیرید

با استفاده از نمونه دادخواست مهریه های فوق الذکر می توانید اقدام به نگارش یک دادخواست و ارائه آن به دادگاه کنید و به این ترتیب نسبت به مطالبه مهریه اقدام کنید.

در بسیاری از موارد دادخواست مهریه به دلیل عدم تمایل به ادامه زندگی ارائه می گردد که در ادامه وارد مراحل درخواست طلاق می شود. در این مورد بهتر است که با مراجعه به وکیل خانواده یا وکیل مهریه مناسب نسبت به طی روند صحیح اقدام کنید.

یک وکیل پایه یک دادگستری که دارای تجربه کافی در پرونده های خانواده است می تواند موکلین را درباره دعاوی پیش آمده به خوبی راهنمایی و حمایت کند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟


منبع: adlohagh.com


سایر منابع و مطالب مرتبط با نمونه دادخواست مهریه و اعسار [ برای قرار گرفتن در این لیست از صفحه تماس با ما اقدام کنید ]
adlohagh.com .
نمونه دادخواست مهریه | نمونه دادخواست مطالبه مهریه و اعسار از پرداخت ...

Bahman 7, 1397 AP — جهت مطالبه مهریه لازم است که دادخواست مهریه به دادگاه ارائه شود. در ادامه انواع نمونه دادخواست مهریه که معمول هستند آورده شده است. ادامه...


www.solh.ir .
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تأمین خواسته مهریه ...

دانلود متن کامل و ویرایش شده نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و تأمین خواسته مهریه و الزام خوانده به پرداخت مهریه به تعداد ... عدد سکه و پرداخت هزینه دادرسی در ... ادامه...


www.dadgaran.com .
نمونه دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال - دفتر وکالت دادگران

راههای مطالبه مهریه و نمونه دادخواست به دادگاه خانواده و مطالبه مهریه از طریق اداره اجرای ... را ندارد (3/5 درصد از ارزش مهریه) میتواند همزمان با دادخواست، درخواست اعسار از پرداخت ... ادامه...


www.dadgaran.com .
نمونه دادخواست و حکم اعسار و تقسیط مهریه - دفتر وکالت و مشاوره ...

نمونه دادخواست و حکم اعسار و تقسیط مهریه. هر بدهکاری بعد از اینکه محکومیت مالی او قطعی شد و دادگاه تشخیص دادکه فرد بدهکار است و وی محکوم به پرداخت نمود در ... ادامه...


www.tehran-atorney.com .
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه - موسسه حقوقی تهران وکیل

Shahrivar 19, 1399 AP — نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه. دلایل و منضمات : فیش حقوقی صادره از سازمان متیوع، کپی مصدق استشهادیه با امضای حداقل 2 نفر، شهادت شهود. ادامه...


www.iranlawyer.net .
متن دادخواست اعسار و تقسیط مهریه - محکوم به

متن دادخواست اعسار از پرداخت مهریه. خواهان (محکوم علیه ) ... 4- کپی دادنامه. تماس و مشاوره با وکیل برای اعسار و تقسیط مهریه ... 3- نمونه دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال. ادامه...


tehranmodafe.com .
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه - تهران مدافع

Mehr 4, 1399 AP — نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه. مشخصات طرفین. نام نام خانوادگى. نام پدر. شغل. محل اقامت. خواهان علی …………………. ……سرباز تهران نارمک خ ... ادامه...


edalatsara.com .
نمونه دادخواست مطالبه مهریه | عدالت سرا مطالبه مهریه | سرایی برای ...

Farvardin 14, 1399 AP — کپی مصدق سند نکاحیه; کپی مصدق کارت ملی خواهان. بیشتر بخوانید: هزینه دادرسی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. ریاست محترم دادگاه خانواده. با سلام، ... ادامه...


xn--mgbajodb4a8m.com .
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه - دادخواست

Mehr 13, 1399 AP — نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه موضوعی است که در این مقاله می توانید مشاهده نمایید. چنانچه قصد تقسیط مهریه را از دادگاه محترم خواستارید و نمی ... ادامه...


dadrah.ir .
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه - دادراه

Khordad 11, 1396 AP — نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه. با سلام. احتراماً به استحضار می رساند: اینجانب به موجب تصویر عقدنامه شماره ……. مورخ ……. در دفترخانه شماره ... ادامه...


vakiltop.com .
دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ تقسیط آن pdf+world - وکیل تاپ

Azar 23, 1399 AP — دادخواست اعسار از پرداخت مهریه/ تقسیط آن: مهریه به محض عقد ازدواج به مالکیت زن در می آید و زن می تواند هر تصرف دلخواهی که میخواهد انجام بدهد. اموال مرد ... ادامه...


mahdynaeeny.blogfa.com .
نمونه دادخواست مطالبه مهریه - ثبت شرکت و علائم تجاری - BLOGFA

نمونه دادخواست مطالبه مهریه - ثبت و تغییرات شرکت های سهامی, ثبت برند و علائم تجاری و ... نمونه دادخواست مطالبه مهريه به همراه اعسار از هزینه دادرسی (دادخواست مهریه). ادامه...


gilanvekalat.com .
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه - گیلان وکالت

نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه. وکیل خانواده در رشت وکیلی است که تعهد به وسیله بدهد، نه تعهد به نتیجه. خواهان علی …………………. ……سرباز تهران نارمک. ادامه...


e-divorce.org .
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی - دفتر وکالت ...

جهت استفاده از نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌توانید ابتدا تصویر ذیل را در رایانه خود ذخیره نموده و سپس بر روی کاغذ سایز A4 پرینت نمایید. ادامه...


rezakordi.blogfa.com .
مهريه و نحوه دادخواست و مطالبه آن به زبان ساده - Private law

در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به اين خواسته رسيدگي ... ادامه...


www.yasa.co .
دادخواست مهریه به همراه توضیحات کامل درباره ی راهنمای نوشتن آن ...

اولین کاری که باید برای شروع یک دعوای حقوقی بکنیم، نوشتن دادخواست مهریه است، ... امکان طرح ادعای اعسار (ناتوانی و تنگدستی) برای پرداخت مهریه پیش از توقیف و ... ادامه...


dadkhast.org .
بایگانی‌ها دادخواست اعسار – تنظیم نمونه دادخواست|لایحه|شکواییه

گروه میثاق؛ چنانچه دادگاه تشخیص دهد شوهر از پرداخت مهریه‌ای که مورد مطالبه زوجه است معسر است و باید مهریه را به صورت تقسیط شده پرداخت نماید. ولی به هر دلیلی هر یک ... ادامه...


www.sena2015.com .
نمونه رأی اصل بر اعسار از پرداخت مهریه + نمونه دادخواست اعسار از ...

Mehr 25, 1396 AP — در این نوشته نمونه رأی اصل بر اعسار از پرداخت مهریه + نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه (PDF+Word) برای شما آماده شده است. در دعوای اعسار از ... ادامه...


expert-group.org .
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه | دادخواست دادگاه عمومی | گروه ...

نمونه برگ دادخواست به دادگاه عمومی درخصوص اعسار از پرداخت مهریه جهت سهولت برای استفاده کاربران توسط گروه کارشناسان رسمی تهیه و آورده شده است. ادامه...


farhangetafahom.ir .
تقسیط مهریه | اعسار از پرداخت مهریه | قسط بندی مهریه | دادخواست ...

۱- نمونه دادخواست اعسار از پرداخت مهریه بعد از صدور حکم مهریه. در اینجا خواهان (یعنی مرد محکوم به پرداخت مهریه) قبل از تنظیم دادخواست اعسار از پرداخت مهریه ، استشهادیه ... ادامه...


sedayevakil.com .
چگونه دادخواست مهریه بنویسم؟ |وکیل مهریه| وکیل امور خانواده

مهریه از طریق ارائه دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی خانواده قابل مطالبه است. زن می تواند در صورت تمایل با نوشتن خواسته خود توسط خود یا مشاور یا وكیل دادگستری در فرم ... ادامه...


vakiel.com .
نمونه‌های دادخواست مهریه از جانب زن و اعسار از جانب مرد | وکیل دات کام

نمونه داد‌خواست مطالبه مهریه به همراه اعسار از هزینه دادرسی. با عرض سلام احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: اینجانب به موجب سند عقدنامه شماره. . . . . . . . مورخ . ‌. ./. . . / ‌. . ‌. ادامه...


fsale.ir .
اعسار از پرداخت مهریه در چه شرایطی پذیرفته میشود؟

... مرحله تجدید نظر 3 اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مهریه اعسار از پرداخت هزينه دادرسي مهريه نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مهریه دادخواست مطالبه مهریه و اعسار ... ادامه...


www.dadgaranlawfirm.com .
تقدیم دادخواست اعسار مانع حبس محکوم علیه می شود

تقدیم دادخواست اعسار مانع حبس محکوم علیه می شود یکی دیگر از نوآوری های قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی این است که ... 4- نمونه دادخواست مطالبه مهریه و توقیف اموال. ادامه...ارسال نظر

نام


ایمیل


نظرسایر مطالب