موضوعات وبسایت : سلامت

شعر در مورد سينه

نویسنده : مهسا | زمان انتشار : 06 فروردین 1401 ساعت 18:25

شبی زیبا با تصویری از محبت که شهوت را در دیارلذت حر مت دیگر یست

لذت آغو ش

شــب درآغــوش تـــوام ، باز مـراغوغانیست

بـا تنـت جــان وتنم را هـــوس وســـودائیسـت

هـر دومان لخت هوس غرق بـه موج شـهوت

داغ داغ تـــن هــم ، بستر خــوش ما وائیسـت

شـــرم در بـــزم حــیا متفق وجـــلـوه فــروش

نا خدایـــم ، بـــه ـخدا کشتی بــی پـــروائیست

مـــوج شـــهوت  زتــوومن کــه بهم  چسبیدند

ســـاحــل بــوسه بــه فریاد صــدا همرا ئیست

گفتــی ام ، عشق تـوام ، گــیر زبانــــم بــدهن

بزم ایــن شـــهد وشــکر در دهنم حلـوا ئیست

هردودستم به دوپستان تـــوچـون طفل ظریف

مالــش ســـینه عجب لـــذتی پـا بـر جــا ئیست

وقسم بر تـو ،  خمارین نگهت مســــتم کـــرد

چشم مست تـــــو رهــــای دل مــن دریائیست

دست از لرزش پستان به تــه ای پایت رفــت

تن چسپیده تـرا ، خـــوش کــه تقاضا هائیست

زنخــم غــرق هــوس بـــود سـری شـانـهء تو

بوسـه هــا دور گلـوی تــو، حـمایل هـا ئیست

مـــوی پیچان ســیاهـــت برخــت مــی لغزید

نگه ای شوق خما رت صـــدف رسوا نیسـت

من که دیوانه شـدم حــوصله ام ازســـر رفت

ونـدانســته کـز ایـــن راه بسویـــت راه ئیسـت

نـوک پستان ظــریفت کـــمکـــی چـــوشیـــدم

گفتیم آه ! عزیزم، بغلــت خـــوش جــائیســت

بـه تقاضــا کــه نـمودی ، تـــه ای پایم بنشین

هـــردوزانوی تو بـر حلقهء دستــم جـائیست

تــــا نشستم خـــم محـــراب دو پایــــت دیــدم

قبله است ، منبرعشق اسـت وعبادتــگاهیست

خـــم زانوت گشـــودم وکــمی راســت شـــدم

گفتی ام دربغلم گیر چـه خـــــوش مـاوائیست

تـــوبه همراهی دستت کـه مــــرا یار شـــدی

ساقی بزم شـــرابــم زکـــی ام  پــروا ئیســـت

راســـت کردی تهءمشتت کمکی خوی گـرفت

وه که مالش به درش عشرت لــذت گاه ئیست

بین دوپات،  کــه محراب وصــال حسن است

گفتی ام یک کمی بفشار،مرا خـــوش جائیست

حر کت از زیر که کــــردی کمرت دستم بود

کمـــک بالش با لین بــــه کـــمر مـــــانائیست

آه آنــــــــدم کــــــه بزیر کـــــمرت بـالش بود

گفتی ام وین تن نرمت بـــه بغل همـــتا ئیست

بعــــد چند بار به جنبازه چــه خوشحال شدی

زنگاهــت هـــمه هـــوشم ومــرا سـودا ئیست

کفتمت زیـــر بیاپــــم ، تــــــو سرش بالا شـو

ناله هــــای نفست در دل من خـوش نائیسـت

اینکه مــــن زیر شـــدم لطف تـــو بالا تـرشد

آه!! ایــن کیف مــرا شربت خاطر خاه ئیست

اینــــکه چــند بار خطا رفت تو داخل کـردی

لــــذت مـــالـش تــــو ذوق تقاضـــا هائیـست

بــاز بـــــالا شــــدنـــت لــــذت دیــــگر دارد

جنبشت بــرسری جنبازه رهـی کـو تاه ئیست

خـــوش زتو شاد شـــدم تاب نگه مستم کـرد

لذتت شــهوت ذوقــــت بـه تنم هــــمرائیست

دست در حلقه ایـــن کعـبه بــه کامــم میگفت

کـــــه نفس جلوه کنان ذکر تـرا شـــیدائیست

به خدائیت قســــم !  دوسـت کــه با وردارم

وصل تــو گشته نصیبم ومـــرا در گا ئیست

خواهــــم امشب همــه تا صـبح بـمانم پیشت

زین عبادت که بدر گاه تــو من را رائیـست

با چنین شیوه بـــه پهلـوی تــــو سر بگذارم

خوش براینم که شبم وه چه شب زیبا ئیست

حضرت ظريفي

+

نوشته شده در چهارشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۸ ساعت 18:1 توسط رامین  | 
ارسال نظر

نام


ایمیل


نظر